خدمات شبکه

کنترل مصرف

کنترل مصرف

تا صحبت از کنترل مصرف اینترنت می شود همه فکر میکنن که یک محدودیت است و آزار دهنده و دیگر نمی توانند به راحتی از اینترنت استفاده کنند ، اما اتفاقا اگر این موضوع به درستی انجام شود همه ی ...

پسیو شبکه

پسیو شبکه

خدمات پسیو یکی از سرویس های اصلی  شبکه کاران ایران است که با پشتیبانی شبکه رابطه ی مستقیمی دارد ، در بسیاری از مجموعه ها به دلیل عدم وجود ساختار درست پسیو شبکه ، پشتیبانی شبکه نیز تحت تاثیر آن ...

پوشه اشتراکی

پوشه اشتراکی

پوشه اشتراکی یکی از موضوعاتی که امروزه تقریبا در تمامی شبکه های کامپیوتری ، حتی شبکه هایی که تنها از دو سه کامپیوتر تشکیل شده اند را به وضوح می بینیم ، اشتراک گذاری فایل ها و پوشه ها است ...